1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse, til og med den dag det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.
 2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag á 8 timer gældende fra den dag materiellet afhentes til og med den dag, det er tilbage igen. En dag regnes pr. kalenderdag – afmeldes kl. 16.00-17.00. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller ikke.
 3. Lejemålet gælder fra vores adresse, hvorfra lejeren debiteres for udgifterne ved transporten frem og tilbage. Vi tilbyder at levere maskiner mod betaling. 500 kr. for levering og 500 kr. for afhentning inden for en radius af 15 km fra vores adresse. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.
 4. I lejeafgiften er ikke indbefattet brændselsolie, betjening, skærpning af mejsler og bor mv. Slid på savklinger, skæreskiver, diamantklinger og andet skærende materiel efterfaktureres. Skærpning af diverse mejsler 100 kr.
 5. Lejeren af dieseldrevne trykluftanlæg forpligter sig til som brændstof at benytte auto dieselolie. Af smøreolie til dieselmotor og køleolie til kompressor enhed må kun benyttes de af os opgivne olietyper.
 6. Så længe lejemålet varer, bærer lejeren i forhold til TP Materiel risikoen for det udlejede materiel. TP Materiel garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede af en hvilken som helst årsag skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres på vores værksted eller på et af os anvist værksted. Efter materiellets aflevering på vores adresse, finder eftersyn sted, og eventuelle reparationer debiteres lejeren samt den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. “liggedag”.
 7. TP Materiel er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af TP Materiel eller andre, som vi har ansvaret for. TP Materiel er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejerens besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skader på produkter, der er fremstillet af lejeren, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er vi ansvarlige på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. TP Materiel er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, TP Materiel måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejeren forpligtet til at holde os skadesløse i samme omfang, som vores ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i TP Materiels ansvar gælder ikke, hvis TP Materiel har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. TP Materiel og lejeren er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.
 8. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode, lejemålet varer.
 9. På lejemålet ydes ingen kredit, dog for os bekendte 15 dage fra fakturadato.
 10. Det lejede materiel er kaskoforsikret af TP Materiel under hele udlejningsperioden. Jf. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejeren.
 11. Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at kompressoren anbringes således, at de ikke indsuger sand, støv eller andet, som er skadelig for maskineriet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejeren for den skade, der måtte være opstået som følge deraf.
 12. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent ved fogedens hjælp.
 13. Rengøring af det lejede materiel efterfaktureres. Det lejede materiel skal afleveres rengjort, som det var, da det blev afhentet/leveret.
 14. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 15. Alle priser er ekskl. moms og forsikring (6,5%).
 16. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.
 17. Leje af materiel (værdi over 100.000 kr.), som først afmeldes om morgenen, betales leje for én dag ekstra.
 18. Tillæg ved aften-/søndag-/natudkald kr. 400,-